• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Grindu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 54/22-11-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2023 26-11-2023    - -
HCL 53/22-11-2023 privind desemnarea a doi consilieri locali care vor acea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Grindu 26-11-2023    - -
HCL 52/10-11-2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu incepand cu data de 1 ianuarie 2024 17-11-2023    - -
HCL 51/10-11-2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, incepand cu luna noiembrie 2023 17-11-2023    - -
HCL 50/10-11-2023 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privata a comunei Grindu, avand numar cadastral 31300 17-11-2023    - -
HCL 49/10-11-2023 privind aprobarea tipului de suport alimentar precum si modalitatea de distribuire a acestuia elevilor si prescolarilor din cadrul Scolii Gimnaziale Nicolae IOrga com. Grindu 17-11-2023    - -
HCL 48/10-11-2023 privind mandatarea domnului primar al comunei Gridnu, Neagu Neculai avand calitatea de reprezentant in GA al Asociatiei Intercomunitara Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea, sa voteze aprobarea unor documente ce tin de activitatea Asociatiei Interomunitara D.D.S.A.C din judetul Tulcea 17-11-2023    - -
HCL 47/25-10-2023 privind asigurarea din bugetul local a sumei necesare achizitiei de microcipuri si carnete de vaccinare pentru buna desfasurare a campaniei de vaccinare antirabica in anul 2023 03-11-2023    - -
HCL 46/25-10-2023 privind "majorarea obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ 03-11-2023    - -
HCL 45/25-10-2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Construire platforma comunala de gunoi de grajd in comuna Grindu, judetul Tulcea 03-11-2023    - -
HCL 44/12-10-2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Gridnu in Consiliul de administratie al Scolii gi,maziale Nicolae Iorga comuna Grindu 20-10-2023    - -
HCL 43/12-10-2023 privind privind aprobarea Planului de actiune pe timpul iernii din perioada 2023 - 2024 la nivelul comunei Grindu, judetul Tulcea 20-10-2023    - -
HCL 42/12-10-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu 20-10-2023    - -
HCL 41/08-09-2023 privind aprobarea angajarii in baza Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunelor semnatare 15-09-2023    - -
HCL 40/08-09-2023 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judetul Tulcea 15-09-2023    - -
HCL 39/08-09-2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative prevazute de "Programul pentru Scolii al Romaniei"de catre Consiliul local al comunei Grindu, judetul Tulcea 15-09-2023    - -
HCL 38/08-09-2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in comuna Grindu, judetul Tulcea"" 15-09-2023    - -
HCL 37/29-08-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2023 04-09-2023    - -
HCL 36/29-08-2023 privind atestarea disponibilitatii terenurilor pentru amplasarea conductei de desecare de la comuna Vacareni, jud. Tulcea a carui amplasament traverseaza terenuri apartinand UAT comuna Grindu 04-09-2023    - -
HCL 35/29-08-2023 privind stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare 04-09-2023    - -
HCL 34/29-08-2023 privind modificarea si completarea HCL nr.20 din 22.04.2019 privind infiintarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comuinei Grindu, judetul Tulcea 04-09-2023    - -
HCL 33/18-07-2023 privind actualizarea tarifelor pentru colectarea, sortarea si transportul deseurilor municipale 23-07-2023    - -
HCL 32/18-07-2023 privind aprobarea devizului general, pentru realizarea obiectivului de investitii "Construire remiza vehicole"comuna Grindu 23-07-2023    - -
HCL 31/18-07-2023 privind alegea presedintelui de sedinta al Consiliului local alcomunei Grindu 23-07-2023    - -
HCL 30/21-06-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gridnu judetul Tulcea pe anul 2023 30-06-2023    - -
HCL 29/21-06-2023 privind modificarea H.C.Local Girndu nr.41/26.11.2021 privind aprobarea preluarii in folosinta gratuita a suprafetei de 240 mp teren curti constructii de la Biseria "Nasterea Maicii Domnului" din Parohia com. Grindu de catre comuna Grindu pentru realizarea obiectivului de investitii "Capela mortuara" 30-06-2023    - -
HCL 28/21-06-2023 privind acordarea unui mandat special d-lui Neagu Neculai, primar al comunei Grindu, sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea din luna iunie 2023 30-06-2023    - -
HCL 27/21-06-2023 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judetul Tulcea 30-06-2023    - -
HCL 26/31-05-2023 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul aparatului de speiclaitate al primarului comunei Grindu, pentru perioada ianuarie - decembrie 2022 11-06-2023    - -
HCL 25/31-05-2023 privind aprobarea Planului de actiuni la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Grindu, judetul Tulcea pentru anul 2023 11-06-2023    - -
HCL 24/31-05-2023 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor, aferent unitatii administrativ-teritoriale Girndu, judetul Tulcea 11-06-2023    - -
HCL 23/31-05-2023 privind majorarea obligatiilor financiar rezultate din Acordul de cooperare priivnd organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ 11-06-2023    - -
HCL 22/23-05-2023 privind aprobarea pretului chiriei pentru suprafetele de pajisti permanente apartinand domeniului privat al comunei Grindu,pentru anul 2023 27-05-2023    - -
HCL 21/27-04-2023 privind aprobarea inscrierii Unitatii Administrstiv-Teritoriale comuna Gridnu in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate 02-05-2023    - -
HCL 20/25-04-2023 privind aprobarea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de speicalitate al primarului comunei Grindu judetul Tulcea, aferente familiei ocupationale "Administratie" precum si reglementarea unor dispozitii referitoare la indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica alese incepand cu data de 21.04.2023. 30-04-2023    - -
HCL 19/25-04-2023 privind actualizarea H.C.Local nr.39/01.08.2017 de aprobare a studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Camin cultural in com. Grindu, judeutl Tulcea" 30-04-2023    - -
HCL 18/21-04-2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2023 28-04-2023    - -
HCL 17/21-04-2023 privind aderarea si includerea teritoriului comunei Grindu la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociaria Grup de Actiune Locala Dobrogea de Nord Tulcea pentru obtinerea sprijinului pregatitor si pentru selectia si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta perioadei de programare 2023 - 2027 28-04-2023    - -
HCL 16/21-04-2023 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 tinand cont de rata inflatiei pentru anul anterior 28-04-2023    - -
HCL 15/21-04-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Grindu 28-04-2023    - -
HCL 14/30-03-2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea la sfarsitul anului 2022 08-04-2023    - -
HCL 13/30-03-2023 privind aprobarea proiectului tehnic nr.07/2022 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investitii Costruire remiza vehicule in comuna Grindu, judetul Tulcea 08-04-2023    - -
HCL 12/30-03-2023 privind mandatarea domnului primar al comunei Grindu, Neagu Neculai avand calitatea de reprezentant in A.G.A. al Asociatiei Intercomunitara ȚDezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul TulceaȚ sa voteze aprobarea modificarii tarifelor aferente serviciilor comnexe de utilitati publice la nivelul intregii arii de operare/delegare pentru Operatorul Regional SC Aquaserv SA Tulcea 08-04-2023    - -
HCL 11/16-03-2023 privind aprobarea proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale "Nicolae Iorga"Grindu si a cheltuielilor necesare implentarii proiectului 24-03-2023    - -
HCL 10/14-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2023 27-02-2023    - -
HCL 9/14-02-2023 privind mandatarea primarului com. Grindu, Neagu Neculai avand calitatea de reprezentant in AGA al Asociatiei Intercomunitara "Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea"sa voteze aderarea de noi membrii in cadrul asociatiei 27-02-2023    - -
HCL 8/14-02-2023 privind aprobarea DALI- documentatie de avizare a lucrarilor de interventie nr.02/2022 si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii "Modernizare strazi: Macilor, Rozelor, Lacramioarelor - tr.1, Iasomiei-partial"in com. Grindu 27-02-2023    - -
HCL 7/14-02-2023 privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT com. Grindu 27-02-2023    - -
HCL 6/14-02-2023 privind aprobarea protocolului de colaborare privind asigurarea colaborarii Interinstitutionalea MM si SS cu UAT comuna Gridnu in cadrul proiectului "HUB de servicii MMSS - SII MMSS"Cod MySmis 130963 27-02-2023    - -
HCL 5/31-01-2023 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specilaitate al primarului comunei Grindu, judetul Tulcea 07-02-2023    - -
HCL 4/31-01-2023 privind revocarea H.C. Local Grindu nr.63/29.11.2022 07-02-2023    - -
HCL 3/31-01-2023 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Grindu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitrara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, pentru exercitarea votului in vederea modificarii tarifului pentru prelucrarea deseurilor municipale reziduale in vederea depozitarii si a tarifului pentru preluarea deseurilor biodegradabile in vederea tratarii mecano-biologice pentru anul 2023 07-02-2023    - -
HCL 2/31-01-2023 privind aprobarea organizarii retelei scolare din UAT comuna Grindu, pentru anul scolar 2023 - 2024 07-02-2023    - -
HCL 1/31-01-2023 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu 07-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină