• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Grindu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
57 17-11-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
56 16-11-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind desemnarea a doi consilieri locali care vor acea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Grindu - -   - -
55 06-11-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu incepand cu data de 1 ianuarie 2024 - -   - -
54 06-11-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind stabilirea salariilor de baza pentru functile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, incepand cu luna noiembrie 2023 - -   - -
53 06-11-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privata a comunei Grindu, avand numar cadastral 31300 - -   - -
52 06-11-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea tipului de suport alimentar precum si modalitatea de distribuire a acestuia elevilor si prescolarilor din cadrul Scolii Gimnaziale Nicolae IOrga com. Grindu - -   - -
51 06-11-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind mandatarea domnului primar al comunei Gridnu, Neagu Neculai avand calitatea de reprezentant in GA al Asociatiei Intercomunitara Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea, sa voteze aprobarea unor documente ce tin de activitatea Asociatiei Interomunitara D.D.S.A.C din judetul Tulcea - -   - -
50 23-10-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind asigurarea din bugetul local a sumei necesare achizitiei de microcipuri si carnete de vaccinare pentru buna desfasurare a campaniei de vaccinare antirabica in anul 2023 - -   - -
49 23-10-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind "majorarea obligatiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ - -   - -
48 23-10-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Construire platforma comunala de gunoi de grajd in comuna Grindu, judetul Tulcea - -   - -
47 05-10-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Gridnu in Consiliul de administratie al Scolii gi,maziale Nicolae Iorga comuna Grindu - -   - -
46 05-10-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind privind aprobarea Planului de actiune pe timpul iernii din perioada 2023 - 2024 la nivelul comunei Grindu, judetul Tulcea - -   - -
45 04-10-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu - -   - -
44 02-10-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grindu, judetul Tulcea - -   - -
43 04-09-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea angajarii in baza Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general al comunelor semnatare - -   - -
42 04-09-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judetul Tulcea - -   - -
41 01-09-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative prevazute de "Programul pentru Scolii al Romaniei"de catre Consiliul local al comunei Grindu, judetul Tulcea - -   - -
40 01-09-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in comuna Grindu, judetul Tulcea"" - -   - -
39 23-08-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
38 18-08-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind atestarea disponibilitatii terenurilor pentru amplasarea conductei de desecare de la comuna Vacareni, jud. Tulcea a carui amplasament traverseaza terenuri apartinand UAT comuna Grindu - -   - -
37 18-08-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare - -   - -
36 18-08-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind modificarea si completarea HCL nr.20 din 22.04.2019 privind infiintarea, organigrama si numarul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comuinei Grindu, judetul Tulcea - -   - -
35 13-07-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind actualizarea tarifelor pentru colectarea, sortarea si transportul deseurilor municipale - -   - -
34 10-07-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea devizului general, pentru realizarea obiectivului de investitii "Construire remiza vehicole"comuna Grindu - -   - -
33 10-07-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind alegea presedintelui de sedinta al Consiliului local alcomunei Grindu - -   - -
32 15-06-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gridnu judetul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
31 14-06-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind modificarea H.C.Local Girndu nr.41/26.11.2021 privind aprobarea preluarii in folosinta gratuita a suprafetei de 240 mp teren curti constructii de la Biseria "Nasterea Maicii Domnului" din Parohia com. Grindu de catre comuna Grindu pentru realizarea obiectivului de investitii "Capela mortuara" - -   - -
30 14-06-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind acordarea unui mandat special d-lui Neagu Neculai, primar al comunei Grindu, sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea din luna iunie 2023 - -   - -
29 14-06-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judetul Tulcea - -   - -
28 22-05-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea pretului chiriei pentru suprafetele de pajisti permanente apartinand domeniului privat al comunei Grindu,pentru anul 2023 - -   - -
27 18-05-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea p[retului chiriei pentru suprafetele de pajisti situate in domeniul privat al comunei Grindu - -   - -
26 10-05-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul aparatului de speiclaitate al primarului comunei Grindu, pentru perioada ianuarie - decembrie 2022 - -   - -
25 10-05-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea Planului de actiuni la nivelul unitatii administrativ-teritoriale Grindu, judetul Tulcea pentru anul 2023 - -   - -
24 10-05-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor, aferent unitatii administrativ-teritoriale Girndu, judetul Tulcea - -   - -
23 10-05-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind majorarea obligatiilor financiar rezultate din Acordul de cooperare priivnd organizarea sk exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului Administrativ - -   - -
22 26-04-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea inscrierii Unitatii Administrstiv-Teritoriale comuna Gridnu in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate - -   - -
21 24-04-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de speicalitate al primarului comunei Grindu judetul Tulcea, aferente familiei ocupationale "Administratie" precum si reglementarea unor dispozitii referitoare la indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica alese incepand cu data de 21.04.2023. - -   - -
20 24-04-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind actualizarea H.C.Local nr.39/01.08.2017 de aprobare a studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Camin cultural in com. Grindu, judeutl Tulcea" - -   - -
19 20-04-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
18 19-04-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aderarea si includerea teritoriului comunei Grindu la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociaria Grup de Actiune Locala Dobrogea de Nord Tulcea pentru obtinerea sprijinului pregatitor si pentru selectia si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta perioadei de programare 2023 - 2027 - -   - -
17 19-04-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 tinand cont de rata inflatiei pentru anul anterior - -   - -
16 19-04-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Grindu - -   - -
15 20-03-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea la sfarsitul anului 2022 - -   - -
14 15-03-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale "Nicolae Iorga"Grindu si a cheltuielilor necesare implentarii proiectului - -   - -
13 09-03-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea proiectului tehnic nr.07/2022 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investitii Costruire remiza vehicule in comuna Grindu, judetul Tulcea - -   - -
12 07-03-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind mandatarea domnului primar al comunei Grindu, Neagu Neculai avand calitatea de reprezentant in A.G.A. al Asociatiei Intercomunitara ȚDezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul TulceaȚ sa voteze aprobarea modificarii tarifelor aferente serviciilor comnexe de utilitati publice la nivelul intregii arii de operare/delegare pentru Operatorul Regional SC Aquaserv SA Tulcea - -   - -
11 10-02-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Grindu judetul Tulcea pe anul 2023 - -   - -
10 09-02-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind mandatarea primarului com. Grindu, Neagu Neculai avand calitatea de reprezentant in AGA al Asociatiei Intercomunitara "Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea"sa voteze aderarea de noi membrii in cadrul asociatiei - -   - -
9 08-02-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind privind aprobarea proiectului tehnic nr.07/2022 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investitii "Construire remiza vehicule"in comuna Grindu judetul Tulcea - -   - -
8 07-02-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea DALI- documentatie de avizare a lucrarilor de interventie nr.02/2022 si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii "Modernizare strazi: Macilor, Rozelor, Lacramioarelor - tr.1, Iasomiei-partial"in com. Grindu - -   - -
7 07-02-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT com. Grindu - -   - -
6 03-02-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea protocolului de colaborare privind asigurarea colaborarii Interinstitutionalea MM si SS cu UAT comuna Gridnu in cadrul proiectului "HUB de servicii MMSS - SII MMSS"Cod MySmis 130963 - -   - -
5 25-01-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specilaitate al primarului comunei Grindu, judetul Tulcea - -   - -
4 17-01-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind revocarea H.C. Local Grindu nr.63/29.11.2022 - -   - -
3 13-01-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Grindu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitrara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, pentru exercitarea votului in vederea modificarii tarifului pentru prelucrarea deseurilor municipale reziduale in vederea depozitarii si a tarifului pentru preluarea deseurilor biodegradabile in vederea tratarii mecano-biologice pentru anul 2023 - -   - -
2 12-01-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind aprobarea organizarii retelei scolare din UAT comuna Grindu, pentru anul scolar 2023 - 2024 - -   - -
1 11-01-2023 NEAGU NECULAI, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Grindu - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină